علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (75-88)

عنوان : Study of Floristics, Vegetation Structure and Chorology of Plants in Kalat Highlands of Gonabad, Khorasan Province, East of Iran ( بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد )

نویسندگان: حمید اجتهادی , پروین واثقی , محمود ذکائی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر در ارتفاعات کلات- زیرجان گناباد، در فاصله 350 کیلومتری جنوب مشهد و در مسیر جاده گناباد به فردوس، در محدوده جغرافیایی 58 درجه و 25 دقیقه تا 58 درجه و 35 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 6 دقیقه تا 34 درجه و 16 دقیقه عرض شمالی انجام شد. محدوده ارتفاعی آن دارای حداقل 1100 وحداکثر 2830 متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالیانه 2/143 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه نیز 2/17 درجه سانتیگراد است. به منظور شناسایی و معرفی فلور، بررسی کورولوژیک عناصر گیاهی و مطالعه ساختاری، پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه آن تعداد 190 گونه گیاهی از 107 جنس و 39 تیره جمع آوری و شناسایی شدند. از نظر تعداد گونه، تیره های Asteraceae ، Poaceaeو Lamiaceae مهمترین تیره های موجود در منطقه بودند. تروفیتها و همی کریپتوفیتها از مهمترین گروههای ساختاری طیف زیستی منطقه به روش رانکایر بودند. بررسی کورولوژیک و استخراج کوروتیپ ها، غلبه عناصر ایرانی-تورانی را نشان داد. همچنین در رابطه با اندمیسم، تعداد 8 گونه، اندمیک سرزمین ایران بودند. افزون بر این در میان عناصر گیاهی، Phlomidoschema parviflorum از تیره Lamiaceaeانحصاری منطقه مورد بررسی می باشد. بر اساس معیارIUCN دو دسته گونه های آسیب پذیر و با خطر کمتر تعیین شد که جمعا 14 گونه در دسته گونه های تهدید شده وجود دارد. کلمات کلیدی: فلور، شکل رویشی, کورولوژی، گناباد

کلمات کلیدی

, فلور, شکل رویشی, کورولوژی, گناباد, شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102064,
author = {اجتهادی, حمید and واثقی, پروین and ذکائی, محمود and جوهرچی, محمدرضا},
title = {Study of Floristics, Vegetation Structure and Chorology of Plants in Kalat Highlands of Gonabad, Khorasan Province, East of Iran},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {1686-8222},
pages = {75--88},
numpages = {13},
keywords = {فلور، شکل رویشی; کورولوژی، گناباد، شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study of Floristics, Vegetation Structure and Chorology of Plants in Kalat Highlands of Gonabad, Khorasan Province, East of Iran
%A اجتهادی, حمید
%A واثقی, پروین
%A ذکائی, محمود
%A جوهرچی, محمدرضا
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2008

[Download]