دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی , 2011-02-22

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت )

نویسندگان: حسین محمدی , مینا محتشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با مروری مختصر بر عوامل مؤثر بر تقاضای برق و روند مصرف آن در بخش صنعت(با تاکید بر استان خراسان) به برآورد تابع مصرف برق به روش OLS پرداخته شده است و برای این منظور از نرم افزارهای Eviews و Minitab استفاده گردیده است. همچنین برای اطمینان از روش برآورد مدل و تأیید فروض روش حداقل مربعات معمولی آزمون های لازم انجام شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که قیمت برق در این بخش اثر معناداری روی مصرف برق نداشته است و دلیل این موضوع آن است که علی رغم افزایش اسمی قیمت برق، قیمت واقعی آن در حال کاهش بوده و از این رو انگیزه ای برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری مصرف در نتیجه ی افزایش قیمت اسمی برای مشترکان وجود نداشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که تعداد مشترکین بخش صنعت و ارزش افزوده صنعت اثر مثبت و معناداری در مصرف برق داشته اند.

کلمات کلیدی

, مصرف برق , بخش صنعتی, استان خراسان, قیمت برق, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020641,
author = {محمدی, حسین and محتشمی, مینا},
title = {بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {مصرف برق ، بخش صنعتی، استان خراسان، قیمت برق، مدل OLS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت
%A محمدی, حسین
%A محتشمی, مینا
%J دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
%D 2011

[Download]