پژوهش های علوم گیاهی, دوره (5), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (1-6)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara )

نویسندگان: لیدا جلالی رودسری , محمود ذکائی , آذرنوش جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara

کلمات کلیدی

مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020652,
author = {لیدا جلالی رودسری and ذکائی, محمود and آذرنوش جعفری},
title = {مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-0298},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکوپی Chara
%A لیدا جلالی رودسری
%A ذکائی, محمود
%A آذرنوش جعفری
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2010

[Download]