علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (6), سال (2009-2) , صفحات (75-82)

عنوان : ( تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا )

نویسندگان: غلامرضا قانعی مطلق , عباس پاشایی اول , فرهاد خرمالی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک با سفره آب زیرزمینی کم عمق شور و سدیمی شدن خاک ها می باشد. تهیه نقشه شوری خاک برای مدیریت ویژه مکانی اهمیت زیادی بسیاری دارد، زیرا نمک های محلول اضافی در ناحیه توسعه ریشه می تواند مشکلاتی برای رشد گیاه ایجاد نماید. منطقه مورد مطالعه در شمال شرقی شهرستان آق قلا واقع شده است. برای تهیه نقشه شوری خاک، نمونه برداری به صورت شبکه منظم 100×100 متر در 784 نقطه و از عمق 30-0 سانتی متری سطح خاک انجام شد. هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ECe) اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک های (ECe) منطقه مورد مطالعه بین 32-9 دسی زیمنس بر متر متغیر می باشد. بر اساس نقشه شوری خاک، خاک های منطقه مورد مطالعه در 3 محدوده شوری 15-9، 24-15 و 32-24 دسی زیمنس بر متر قرار گرفتند. مطالعات نشان داد که خاک های منطقه مورد مطالعه به دلیل تبخیر بیش از اندازه سفره آب زیرزمینی شور و کم عمق، تحت تاثیر شور و سدیمی شدن قرار دارند. این در حالی است که شوری خاک در اراضی جنوبی به دلیل کم عمق تر بودن سطح آب زیرزمینی نسبت به اراضی شمالی بیشتر می باشد. از این رو، مدیریت ویژه و تعمیق سطح آب زیرزمینی به عنوان راهکار اصلی جلوگیری از ادامه گرایش به شور و سدیمی شدن خاک در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید. در این مطالعه تهیه نقشه شوری خاک به منظور ارایه برنامه مدیریتی ویژه برای اصلاح و بهسازی خاک های منطقه مورد مطالعه مورد نظر بوده است.

کلمات کلیدی

, شوری خاک, نقشه شوری, سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS), آق قلا, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020654,
author = {غلامرضا قانعی مطلق and عباس پاشایی اول and فرهاد خرمالی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {15},
number = {6},
month = {February},
issn = {1028-3099},
pages = {75--82},
numpages = {7},
keywords = {شوری خاک، نقشه شوری، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، آق قلا، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا
%A غلامرضا قانعی مطلق
%A عباس پاشایی اول
%A فرهاد خرمالی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]