علوم محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2005-12) , صفحات (53-58)

عنوان : Importance of Vegetation Studies in Conservation of Wildlife: a Case Study in Miankaleh Wildlife Refuge, Mazandaran Province, Iran ( اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران )

نویسندگان: حمید اجتهادی , طیبه امینی اشکوری , حبیب زارع ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه و بررسی ترکیب فلورستیک پوشش گیاهی از اهمیت خاصی در مدیریت حفاظت و تنوع زیستی برخوردار است. شبه جزیره میانکاله در استان مازندران و در جنوب شرقی دریای خزر با ارتفاع 25-15 متر از سطح دریا قرار دارد و میانگین بارندگی سالانه آن700-600 میلیمتر است. این منطقه به علت فون و فلور ویژه موجود, دارای ارزش حفاظتی بالائی است. بنابراین مطالعه ای به منظور شناخت ترکیب فلورستیک و تعیین تیپ های گیاهی موجود و نیز رسم پروفیل پوشش گیاهی در میانکاله در سال 1381 انجام شد تا نقش آنها از نظر غذا و پناهگاه برای حیات وحش مشخص شود. برای تعیین و نامگذاری تیپ های گیاهی، ابتدا پس از بررسی های صحرایی، در هر واحد رویشی همگن (از نظر ویژگیهای اکولوژیک رویشگاه وساختار پوشش) تعداد 10 کوادرات 100 متر مربعی و 25 متر مربعی بر اساس سطح حد اقل و ماهیت پوشش گیاهی برداشت گردید، تعداد کل کوادراتها با توجه به زمان، هزینه و دقت آمار برداری 70 عدد انتخاب شد. گونه های گیاهی به همراه فراوانی و پوشش آنها در هر کوادرات گزارش گردید. با توجه به این داده ها, نسبت به محاسبه ارزش اهمیت (IV) هر گونه که می تواند بر مبنای فراوانی نسبی, پوشش نسبی و... انجام شود رتبه بندی از نظر IV صورت گرفت و نام گذاری تیپ بر اساس دو گونه اول و دوم که بیشترین رتبه را داشتند انجام شد. نتایج نشان داد که در این منطقه, 7 تیپ گیاهی ماسه دوست (Plantago indica-Carex nutanse), انار خالص (Pure Punica), انار-تمشک (Punica-Rubus), انار-سازو (Punica-Juncus), سازو-تمشک (Juncus-Rubus), سازوی خالص (Pure Juncus) و شورپسند (Frankenia hirsuta-Plantago coronopus) وجود دارد. تعیین پارامترهایی از قبیل تراکم, ارتفاع, توزیع بوته ای ها, درختچه و درختی ها, و گونه غالب هر تیپ گیاهی در تشخیص پناهگاه مناسب برای انواع جانوران به ما کمک می کند. در تیپ گیاهی ماسه دوست, نواری از درختان توسکا ییلاقی ((Alnus subcordata که پوشش گیاهی را به ساحل ماسه ای و تپه ماهورهای شنی تقسیم می کند پناهگاه و آشیانی مناسب برای پرنده شکاری Falco subbuteo می باشد. همچنین تیپ گیاهی انار خالص که بیشتر بخشهای مرکزی شبه جزیره را با حضور گونه انار (Punica granatum) اشغال نموده است زیستگاهی مناسب برای پرندگانی مثل Francolinus francolinus, Lanius isabellinus, Erithacus rubecula , Phasianus colchicus, Otis tarda, Chlamydotis undulate, Coturnix coturnix و Scolopax rusticola است. بررسی ترکیب فلورستیک در تعیین توزیع گیاهانی که به عنوان غذا برای وحوش استفاده می شود اهمیت دارد. بعضی از پرندگان را می توان در تیپ گیاهی انار خالص مشاهده کرد که در جستجوی بذر گیاهانی مثل Aegilops crassa , Avena barbata, Briza minor ,Hordeum glaucoma هستند. کلید واژه ها: تیپ گیاهی, پروفیل پوشش گیاهی, حیات وحش, حفاظت, میانکاله

کلمات کلیدی

, اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102066,
author = {اجتهادی, حمید and امینی اشکوری, طیبه and حبیب زارع},
title = {Importance of Vegetation Studies in Conservation of Wildlife: a Case Study in Miankaleh Wildlife Refuge, Mazandaran Province, Iran},
journal = {علوم محیطی},
year = {2005},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-1324},
pages = {53--58},
numpages = {5},
keywords = {اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Importance of Vegetation Studies in Conservation of Wildlife: a Case Study in Miankaleh Wildlife Refuge, Mazandaran Province, Iran
%A اجتهادی, حمید
%A امینی اشکوری, طیبه
%A حبیب زارع
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2005

[Download]