معماری و فرهنگ, دوره (12), شماره (41), سال (2010-12) , صفحات (6-14)

عنوان : ( نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری )

نویسندگان: حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری داخلی محیط های یادگیری ...

کلمات کلیدی

, طراحی داخلی, محیط های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020660,
author = {کامل نیا, حامد},
title = {نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری},
journal = {معماری و فرهنگ},
year = {2010},
volume = {12},
number = {41},
month = {December},
issn = {1682-7953},
pages = {6--14},
numpages = {8},
keywords = {طراحی داخلی- محیط های یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری
%A کامل نیا, حامد
%J معماری و فرهنگ
%@ 1682-7953
%D 2010

[Download]