علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (145-158)

عنوان : ( بررسی عوامل اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه زابل) )

نویسندگان: مریم کریمی نظر , علیرضا مقدم نیا , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین تغییراتی که در عناصر اقلیمی در طی زمان به وجود می آیند و باعث ایجاد دوره های ترسالی و خشکسالی می شوند استفاده از مدل یکی از بهترین راهکارها می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل اسکالوگرام بر اساس سه عنصر جوی (مجموع بارش سالیانه، تعداد روزهای بارانی و متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه) در طی یک دوره آماری 16 ساله (سال های 85-1370)، میزان شدت خشکسالی برای منطقه زابل که در طی چند سال گذشته متحمل خشکسالی شدیدی بوده است، تعیین گردید. در طول دوره مورد بررسی، شدیدترین خشکسالی در سال 1380 و مرطوب ترین در سال 1371 به وقوع پیوسته اند. نتایج نشان می دهند که در این منطقه، همیشه کم بارش ترین سال مصادف با شدیدترین خشکسالی نمی تواند باشد و نقش عوامل دیگر نیز در این میان موثر خواهد بود. همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل از مهم ترین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, عوامل اقلیمی, خشکسالی, ترسالی, مدل اسکالوگرام, زابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020666,
author = {مریم کریمی نظر and علیرضا مقدم نیا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی عوامل اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه زابل)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {145--158},
numpages = {13},
keywords = {عوامل اقلیمی، خشکسالی، ترسالی، مدل اسکالوگرام، زابل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اقلیمی موثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه زابل)
%A مریم کریمی نظر
%A علیرضا مقدم نیا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]