علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (49-58)

عنوان : ( بررسی میزان بار معلق رسوب در رودخانه های دائمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود) )

نویسندگان: حسین شریفان , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرساله هزاران تن خاک از سطح حوضه های آبریز مورد مطالعه توسط آب شسته شده و از محلی به محل دیگر انتقال می یابد.

کلمات کلیدی

, بار رسوب معلق, روش USBR, دبی ویژه رسوب, گرگانرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020670,
author = {حسین شریفان and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی میزان بار معلق رسوب در رودخانه های دائمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {بار رسوب معلق، روش USBR، دبی ویژه رسوب، گرگانرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان بار معلق رسوب در رودخانه های دائمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود)
%A حسین شریفان
%A مساعدی, ابوالفضل
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]