پژوهش های جغرافیایی, دوره (38), شماره (57), سال (2006-10) , صفحات (61-71)

عنوان : ( بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران) )

نویسندگان: گلاله غفاری , کریم سلیمانی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران همه ساله پهنه های وسیعی از اراضی مرغوب و حاصلخیز سواحل رودخانه و مسیل ها بر اثر عبور جریان های سیلابی فرسایش یافته و تخریب می شوند. بنابراین جهت ساماندهی و مدیریت رودخانه ها و کنترل فرسایش لازم است که ضمن شناخت و پیش بینی رفتار هیدرولیکی جریان، نواحی مستعد فرسایش کناری شناسایی گردیده و اقدامات لازم جهت کنترل آنها به عمل آید. به همین علت در تحقیق حاضر وضعیت فرسایش کناری رودخانه بابلرود مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور ابتدا مسیری از رودخانه به طول 5.5 کیلومتر انتخاب و پس از تهیه نقشه های 1:1000 منطقه با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS که امکان لینک مدل HEC- RASو نرم افزارArcView را فراهم می سازد، 103 مقطع عرضی به مدل معرفی و مقادیر ضریب زبری مانینگ برای هر یک از مقاطع در بستر و سیلابدشت های ساحل چپ و راست تعیین شدند. با معرفی مشخصات جریان، مشخصات هندسی و ضریب زبری مانینگ به نرم افزار HEC-RAS، مشخصات جریان در دوره های بازگشت مختلف محاسبه گردیده و جهت تعیین و شناسایی نقاط مستعد فرسایش و رسوبگذاری، مقادیر حداکثر و حداقل تنش برشی سواحل راست، چپ و کانال اصلی هر مقطع در دوره های بازگشت مختلف تعیین و نهایتا مناطق در معرض خطر فرسایش مشخص گردید که بازدیدها و بررسی های میدانی نیز نشانگر صحت محاسبات و نتایج حاصل از تعیین نقاط حساس به فرسایش می باشد.

کلمات کلیدی

, فرسایش کناری, Hec-GeoRAS, رودخانه بابلرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020673,
author = {گلاله غفاری and کریم سلیمانی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران)},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2006},
volume = {38},
number = {57},
month = {October},
issn = {1026-6836},
pages = {61--71},
numpages = {10},
keywords = {فرسایش کناری، Hec-GeoRAS، رودخانه بابلرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات مرفولوژی کناری آبراهه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران)
%A گلاله غفاری
%A کریم سلیمانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2006

[Download]