چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-13

عنوان : ( برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی )

نویسندگان: یاسمن شمشیرگران , همایون فرهنگ فر , مجتبی طهمورث پور , فاطمه بحری بیناباج , مریم نصرتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون(بعنوان معیاری برای سنجش تداوم شیردهی) گاوهای شیری از تعداد 71110 رکورد اولین دوره شیردهی 7111 رأس گاو هلشتاین دارای 10 رکورد تولید شیر روز آزمون متعلق به 135 گله دراستان خراسان رضوی که طی سال های 1370-1386 زایش داشتند، استفاده گردید. از نرم افزار آماری SAS رویه GLM جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر صفت فوق استفاده گردید. برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر به روش حداکثر درست نمائی محدود شده(REML) با استفاده از برنامه DFUNI موجود در نرم افزار DFREML انجام شد. در مدل دامی تک صفتی مورد استفاده، اثر ثابت گله- سال- فصل زایش، سن حیوان در هنگام اولین زایش بر حسب ماه(58/2±35/26) و درصد ژن هلشتاین(66/9±04/93) با درجه برازش خطی به عنوان متغیرهای کمکی و اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی گاو قرار داده شد. وراثت پذیری انحراف معیار تولید شیر 0842/0 بود. ضرایب تابعیت جزئی صفت مورد مطالعه بر حسب سن هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین به ترتیب 67/0و 19/0- برآورد شد.

کلمات کلیدی

, گاو هلشتاین, انحراف معیار شیر روز آزمون, وراثت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020674,
author = {شمشیرگران, یاسمن and همایون فرهنگ فر and طهمورث پور, مجتبی and بحری بیناباج, فاطمه and نصرتی, مریم},
title = {برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گاو هلشتاین، انحراف معیار شیر روز آزمون، وراثت پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی
%A شمشیرگران, یاسمن
%A همایون فرهنگ فر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A بحری بیناباج, فاطمه
%A نصرتی, مریم
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]