چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-13

عنوان : ( اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری )

نویسندگان: مریم نصرتی , مجتبی طهمورث پور , یاسمن شمشیرگران , هادی فرجی آروق , فاطمه بحری بیناباج ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر طول تیمار پروژسترونی و دو سطح هورمون PMSG بر راندمان تولید مثل گوسفند کردی، آزمایشی بر روی 75 میش کردی در قالب طرح کاملا تصادفی در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی انجام گرفت. 5 تیمار آزمایشی شامل: 12 روز تیمار پروژسترونی با تزریق دو سطح Iu 400 و Iu 600 هورمون PMSG (تیمار 1و 2) و 14 روز تیمار پروژسترونی با تزریق دو سطح Iu 400 و Iu 600 هورمون PMSG (تیمار 3 و 4) و گروه 5 به عنوان شاهد بدون سیدر گذاری و تزریق هورمون بود. درصد فحلی 100 و 87 درصد به ترتیب در گروه های تیمار و شاهد مشاهده شد. نرخ بره زایی در گروه های تیمار شده با دوز Iu 600 PMSG بیشتر از سایر گروه ها بود(p<0.05). نرخ باروری در گروه های تیمار شده با PMSG بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود(p<0.05). درصد دوقلوزایی به طور معنی داری در گروه های تیمار شده با دوز Iu 600 (55، 48 درصد)بیشتر از گروه های تیمار شده با Iu 400 (3/27، 2/22 درصد) و شاهد (11) بود. نتایج نشان داد که استفاده از تیمار پروژسترنی همراه با تزریق هورمون PMSG می تواند در افزایش سطح تولید مثل در گوسفند کردی موثر باشد.

کلمات کلیدی

, گوسفند کردی, همزمان سازی فحلی, PMSG, تولید مثل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020675,
author = {نصرتی, مریم and طهمورث پور, مجتبی and شمشیرگران, یاسمن and فرجی آروق, هادی and بحری بیناباج, فاطمه},
title = {اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گوسفند کردی، همزمان سازی فحلی، PMSG، تولید مثل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری
%A نصرتی, مریم
%A طهمورث پور, مجتبی
%A شمشیرگران, یاسمن
%A فرجی آروق, هادی
%A بحری بیناباج, فاطمه
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]