منابع طیبعی ایران, دوره (60), شماره (2), سال (2007-7) , صفحات (439-451)

عنوان : ( پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از GeoRASـHEC (مطالعه موردی رودخانه بابلرود) )

نویسندگان: گلاله غفاری , کریم سلیمانی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ضمن معرفی کاربرد و توانایی های تلفیق مدل HEC-RAS، نرم افزار ArcView و الحاقیه آن با نام HEC-GeoRAS، به پهنه بندی خطر سیل و ارزیابی خسارات وارد بر قسمت مهمی از دشت سیلابی رودخانه بابلرود، پرداخته شد. بدین منظور پس از تهیه نقشه های 1:1000 منطقه و در نظر گرفتن 103 مقطع در طول 5.5 کیلومتر، اقدام به جمع آوری و تهیه اطلاعات هیدرولوژی و تعیین ضریب مانینگ به روش کاون در 10 ناحیه به فواصل تقریبی 500 متری شد و در نهایت با انجام یک سری مراحل و عملیات خاص، نقشه های سطح، عمق و سرعت سیل در 7 دوره بازگشت، 2، 5، 25، 50، 100 و 200 ساله تهیه و ضمن محاسبه خسارت وارد به شالیزارهای محل در هر دوره بازگشت، منحنی های تراز - خسارت آنها نیز ترسیم شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از کل مساحت تحت تاثیر سیل 200 ساله، 89.53 درصد آن مستعد سیل گیری توسط سیل های زیر 25 سال است. رابطه تراز خسارت سیل نیز نشان داد که روند افزایش خسارت در مقابل عمق سیل گیری تا عمق متوسط 2.28 متری (دوره بازگشت 25 سال) شدت به نسبت بیشتری دار، در صورتی که در اعماق متوسط بیشتر از 2.28 متری، این روند کندتر است. همچنین از سه بازه بابلرود 1، بابلرود 2 و سجادرود، بازه بابلرود 1، بیشترین عمق متوسط سیل گیری را دارد و سرعت سیل در بازه های بابلرود 1 و 2 بیشتر از بازه سجادرود است.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی سیل, HEC-GeoRAS, رودخانه بابلرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020679,
author = {گلاله غفاری and کریم سلیمانی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از GeoRASـHEC (مطالعه موردی رودخانه بابلرود)},
journal = {منابع طیبعی ایران},
year = {2007},
volume = {60},
number = {2},
month = {July},
issn = {1025-1316},
pages = {439--451},
numpages = {12},
keywords = {پهنه بندی سیل، HEC-GeoRAS، رودخانه بابلرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از GeoRASـHEC (مطالعه موردی رودخانه بابلرود)
%A گلاله غفاری
%A کریم سلیمانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J منابع طیبعی ایران
%@ 1025-1316
%D 2007

[Download]