پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (10), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (1-17)

عنوان : ( اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران )

نویسندگان: فاطمه علیجانی , مسعود همایونی فر , علی رضا کرباسی , مهدیه مسنن مظفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست گسترش تجارت بین الملل و توسعه صادرات، از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده و یکی ازارکان مهم برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، از روش خودرگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا، به بررسی اثر همزمان سیاست های اقتصادی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با بهره گیری از سری زمانی سالانه 1350-86 پرداخته و از آزمون ایستایی و آزمون یوهانسون و شوک های آنی استفاده شده، سیاست های مورد استفاده در این مدل سازی، شامل سیاست مالی، پولی و تجاری بوده است. نتایج نشان داد سیاست پولی اثر مثبت و معناداری در صادرات صنعتی و کشاورزی دارد، در حالی که تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولت به ترتیب تاثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند؛ سیاست تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزی دارد. در انتها نیز شوک هر متغیر روی صادرات بررسی شد. پیشنهاد می شود به منظور افزایش صادرات غیر نفتی، نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شده و با افزایش حجم پول و استفاده از آن در سرمایه گذاری و افزایش عرضه کالا، تورم کاهش و متعاقب آن صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

کلمات کلیدی

, سیاست های اقتصادی, صادرات کشاورزی و صنعت, مدل تصحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020688,
author = {فاطمه علیجانی and همایونی فر, مسعود and کرباسی, علی رضا and مهدیه مسنن مظفری},
title = {اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2011},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-6768},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {سیاست های اقتصادی، صادرات کشاورزی و صنعت، مدل تصحیح خطا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران
%A فاطمه علیجانی
%A همایونی فر, مسعود
%A کرباسی, علی رضا
%A مهدیه مسنن مظفری
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2011

[Download]