ادب و زبان فارسی, دوره (2), شماره (27), سال (2010-6) , صفحات (328-345)

عنوان : ( انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , محمدهادی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در پی بررسی و مقایسة عوامل ایجاد انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل، دو تن از شاعران نامدار سبکهای عراقی و هندی است. این تجزیه و تحلیل براساس الگوی انسجام متنی هالیدی و حسن صورت می گیرد. در غزلیات مورد بررسی تعداد این عوامل به ترتیب عبارت است از عوامل واژگانی، ارجاع، عوامل ربط، حذف و جانشینی. وجود این عوامل، متن را از نوشته های پراکنده متمایز می سازد و متن را منسجم و همبسته می کند. تعداد عوامل انسجامی در غزلیات سعدی به صور محسوسی بیشتر و طول جمله ها کوتاهتر است. می توان این دو دلیل را از دلایل سادگی و فهم پذیری غزلیات سعدی نسبت به غزلیات بیدل دانست.

کلمات کلیدی

, شعر سعدی, شعر بیدل, انسجام متنی در شعر, شعر کلاسیک, حذف و جانشینی دو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020692,
author = {یاحقی, محمدجعفر and فلاحی, محمدهادی},
title = {انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {27},
month = {June},
issn = {1727-2106},
pages = {328--345},
numpages = {17},
keywords = {شعر سعدی، شعر بیدل، انسجام متنی در شعر، شعر کلاسیک، حذف و جانشینی دو شعر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل
%A یاحقی, محمدجعفر
%A فلاحی, محمدهادی
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2010

[Download]