نامه مفید, دوره (5), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (37-50)

عنوان : ( فیلسوف ضدفلسفه: بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» در باره‌ی فلسفه )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از نظر رورتی، فلسفه به معنای جست‌وجوی عینیت ابزاری بود که در دوران روشنگری به کمک غربیان آمد تا از نگرش‌های مذهبیِ قرون وسطی رهایی یابند؛ و حال که آن مقصود محقَّق شده است، باید از فلسفه و جزمیّت‌های آن رهایی یافت. رورتی با نقد بنیان‌گرایی در فلسفه‌ی غرب مدعی است که نمی‌توان نظامی فلسفی بر بنیان‌های قابل قبول برای همگان بنیاد نهاد، و سپس به استنتاج هنجارهای اخلاقی از آن مبادرت ورزید. فلسفه هیچ کمکی به تفکیک سره از ناسره در عرصه‌ی اخلاق و سیاست نمی‌کند. اعتبار ارزش‌های اخلاقی و سیاسی در عمل و آنگاه که به تسهیل زندگی انسان‌ها و همزیستی ایشان مدد رسانند آشکار خواهد شد. تنها کاری که از فلسفه می‌توان انتظار داشت آن است که شهودات اخلاقی رایج در یک جامعه را به شکلی نظام‌مند خلاصه کند، به توجیه عملی بپردازد که ما یا موکّلانمان تصمیم به انجام آن گرفته‌ایم، داوری‌های ما در حوزه‌های مختلف معرفت را با هم سازش دهد، و نهایتاً آن که پیامد تلفیق اندیشه‌های مختلف را پیش‌بینی کند. اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا رورتی با کنار گذاردن فلسفه از امر توضیح و تبیین ارزش‌های اخلاقی و سیاسی، ما را از ابزار تحلیلی ارزشمندی برای تشخیص کاستی‌ها و نابرابری‌های موجود در عملکرد یک جامعه محروم نساخته است؟

کلمات کلیدی

, یچارد رورتی, فلسفه, ضدبنیان‌گرایی, پست‌مدرنیسم, نظریه‌ی معرفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020697,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {فیلسوف ضدفلسفه: بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» در باره‌ی فلسفه},
journal = {نامه مفید},
year = {2009},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {1027-9938},
pages = {37--50},
numpages = {13},
keywords = {یچارد رورتی، فلسفه، ضدبنیان‌گرایی، پست‌مدرنیسم، نظریه‌ی معرفتی بازنمایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فیلسوف ضدفلسفه: بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» در باره‌ی فلسفه
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J نامه مفید
%@ 1027-9938
%D 2009

[Download]