پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد )

نویسندگان: رضا جاویدی صباغیان , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدها به عنوان سازه‌های حیات بشری، از دیرباز همواره موردتوجه مهندسان، تصمیم‌گیران و ذینفعان قرار داشته‌اند. جانمایی و انتخاب ساختگاهی مناسب برای این سازه مصنوع دست بشر در مسیر طبیعت متغیر و با توجه به وجود شاخص‌های گوناگون، نیازمند اجرای طرح‌های بلندمدت مطالعاتی است. بنابراین استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود و پیشنهادی امری ضروری است. در امر تصمیم‌گیری، یکی از مراحل الگوریتم تصمیم‌گیری، تعیین وزن شاخص‌ها می‌باشد. روش‌های متعددی برای تعیین وزن شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه بسط داده شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی کاربرد تصمیم‌گیری چندشاخصه در اولویت‌بندی گزینه‌ها برای انتخاب ساختگاه سد در حوضه آبریز کسیلیان و تأثیر انتخاب روش تعیین وزن شاخص‌ها در رتبه‌بندی نهایی گزینه‌هاست. سه روش، تحت عناوین تکنیک انتروپی، کمترین مجذورات وزین‌شده و بردار ویژه برای تعیین وزن شاخص‌ها با کاربرد دو روش تصمیم‌گیری TOPSIS و تخصیص خطی (Linear Assignment)، برای بررسی و اولویت‌بندی گزینه‌های پیشنهادی برای ساختگاه سد کسیلیان در مقابل شاخص‌های موجود، به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پس از تحلیل حساسیت بر روی روش‌ها و پارامترها، نتایج بررسی نشان می‌دهد که انتخاب روش تعیین وزن شاخص‌ها تأثیر به‌سزایی در رتبه‌بندی گزینه‌ها داشته و برای یک مسأله یکسان، انتخاب هر روش تعیین وزن از روش‌های موجود ممکن است نتایج متفاوتی دربر داشته باشد و این مهم وابسته به ماهیت مسأله و مفروضات خواهد داشت. لذا ضروری است روش مناسب تعیین اوزان شاخص‌ها با توجه به شرایط مسأله، نوع داده‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته اتخاذ و گزینه نهایی پس از بررسی نتایج حاصل از روش‌های مختلف انتخاب گردد.

کلمات کلیدی

, تصمیم‌گیری چندشاخصه, تعیین ساختگاه سد, انتروپی, کمترین مجذورات وزین‌شده, بردار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020700,
author = {جاویدی صباغیان, رضا and شریفی, محمدباقر and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {تصمیم‌گیری چندشاخصه، تعیین ساختگاه سد، انتروپی، کمترین مجذورات وزین‌شده، بردار ویژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد
%A جاویدی صباغیان, رضا
%A شریفی, محمدباقر
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]