چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده با دو زاویه متفاوت )

نویسندگان: ابوالفضل رضائی بزاز , محمد مروی مشهدی , محسن حدادسبزوار , مصطفی رضایی , مصطفی عباسی گیوشاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون فروروندگی یکی از روشهای رایج جهت دستیابی به خواص مکتنیکی مواد می باشد. در این آزمون، فرورونده با سرعت بسیار کم روی نمونه فشرده شده و عمق فرورفتگی و بار اندازه گیری و ثبت می شود سپس با توجه به روابط و منحنی بار-جابجایی تنش تسلیم و توان کارسختی محاسبه می شود. در این پژوهش بمنظور دستیابی به خواص مکانیکی آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده هرمی ویکرز و مخروطی راکول استفاده شد. منحنی بار-جابجایی حاصل از دو آزمون رسم و مقادیر مربوط به تنش تسلیم و توان کارسختی آلیاژ مورد آزمون محاسبه گردید. مقادیر حاصل برای تنش تسلیم و توان کارسختی با آنچه در مراجع برای آلیاژهای مشابه ذکر شده مطابقت خوبی دارد. شبیه سازی آزمون فروروندگی با فرض پیروی ماده مورد آزمون از رابطه مور-کولمب و همچنین فون میزز انجام شد. انطباق قابل قبول منحنی حاصل از شبیه سازی آزمون با فرض پیروی ماده از رابطه مور-کولمب با منحنی تجربی حاکی از صحت نتایج بدست آمده برای خواص مکانیکی ماده مورد آزمون و معتبر بودن رابطه مور-کولمب برای توصیف خواص مکانیکی این نوع مواد می باشد.

کلمات کلیدی

, آلیاژ آمورف توده ای, آزمون فروروندگی, تنش تسلیم, توان کارسختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020712,
author = {رضائی بزاز, ابوالفضل and مروی مشهدی, محمد and حدادسبزوار, محسن and رضایی, مصطفی and عباسی گیوشاد, مصطفی},
title = {مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده با دو زاویه متفاوت},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {آلیاژ آمورف توده ای، آزمون فروروندگی، تنش تسلیم، توان کارسختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده با دو زاویه متفاوت
%A رضائی بزاز, ابوالفضل
%A مروی مشهدی, محمد
%A حدادسبزوار, محسن
%A رضایی, مصطفی
%A عباسی گیوشاد, مصطفی
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]