کنترل, دوره (4), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (44-54)

عنوان : ( مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها )

نویسندگان: محمد عظیم آرمین , حبیب رجبی مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار برق، به دلیل ویژگ یهای خود نمی تواند به شکل یک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود. به ویژه به دلیل تعداد نسبتا کم تولیدکنندگان می توان آن را یک بازار رقابت چند جانبه نامید. این مسئله با بروز بحران هایی در دهه 90 میلادی و سال 2001 در بازا رهای برق در جهان نمود بیشتری یافت. در این حالت قدرت عوامل تشکی لدهنده، قیمت بازار را از مقدار رقابتی افزایش خواهد داد. از طرفی امکان تبانی بین واحدهای بازار نیز وجود دارد که موجب خواهد شد تا قیمت ها در بازار بالاتر رود. از سویی، بالا رفتن قیمت در تبانی متاثر از وابستگی بار به قیمت در بازار است. در این مقاله، نخست ویژگی های بازار برق در ارتباط با تبانی به همراه برخی موارد دیده شده از تبانی در بازارهای برق دنیا تشریح شده است. سپس، یک مدل تحلیلی بر پایه نظریه بازی ها، برای رفتار بازیگران بازار در شرایط رقابتی و شک لگیری تبانی ارائه شده است. با کمک مدل ارائه شده، تغییرات قیمت بازار در شرایط رقابتی و هم چنین در شکل گیری تبانی مورد مطالعه قرار گرفته است و اثر کشش تقاضا بر نقطه تعادل تبانی بررسی شده است. بعلاوه، با کمک نتایج عددی بدست آمده از این مدل، تبانی با حالت انحصاری بازار مقایسه شده است و تفاوت های آنها نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, نظریه بازی ها, تعادل نش, بازار برق, بازار رقابت چندگانه, تبانی, انحصار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020715,
author = {آرمین, محمد عظیم and رجبی مشهدی, حبیب and لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها},
journal = {کنترل},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۸۳۴۵},
pages = {44--54},
numpages = {10},
keywords = {نظریه بازی ها، تعادل نش، بازار برق، بازار رقابت چندگانه، تبانی، انحصار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها
%A آرمین, محمد عظیم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J کنترل
%@ ۲۰۰۸-۸۳۴۵
%D 2010

[Download]