زیست شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (375-375)

عنوان : Study on the effects of Cr+3 accumulation on growth and some mineral nutrients concentrations in parsley ( بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری )

نویسندگان: آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102072,
author = {ذاکر, آرزو and ابریشم چی, پروانه and اجتهادی, حمید},
title = {Study on the effects of Cr+3 accumulation on growth and some mineral nutrients concentrations in parsley},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2007},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-9406},
pages = {375--375},
numpages = {0},
keywords = {بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study on the effects of Cr+3 accumulation on growth and some mineral nutrients concentrations in parsley
%A ذاکر, آرزو
%A ابریشم چی, پروانه
%A اجتهادی, حمید
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2007

[Download]