دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (22), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (45-62)

عنوان : ( بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , علی ملاحسنی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضریب تغییر شکل خاک که یکی از مهمترین و پیچیده ترین پارامترهای خاک است به رابطه بین تنش و نشست پذیری خاک اشاره دارد. مقدار ضریب تغییر شکل خاک ثابت نیست و به عوامل زیادی بستگی دارد و در محدوده بسیار وسیعی تغییر می کند. ضریب تغییر شکل خاک توسط آزمایشهای مختلف آزمایشگاهی و برجا از جمله آزمایش تحکیم، آزمایش سه محوری، آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)، آزمایش مقاومت مخروط (CPT)، آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) و بسیاری از آزمایشهای دیگر تعیین می گردد. آزمایشات برجا اگرچه نسبت به آزمایشات آزمایشگاهی نتایج دقیق تری را بدست می دهند اما معمولا هزینه بر و وقت گیر بوده و در بسیاری موارد انجام آنها مشکل و گاه ناممکن است. در تحقیق حاضر سعی گردیده است که با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه برجا و سپس با مدل نمودن این آزمایش در آزمایشگاه، بین نتایج آزمایشات این دو گروه یک ارتباط ریاضی برقرار نمود تا بتوان ضریب تغییر شکل خاک را با انجام آزمایش در آزمایشگاه تعیین کرد. به این منظور ابتدا با نمونه گیری از خاک محل، طبقه بندی، درصد رطوبت و وزن مخصوص نمونه تعیین می گردید و سپس آزمایش بارگذاری صفحه برجا در محل مورد نظر انجام می شد. پس از اتمام آزمایش برجا، با تهیه نمونه دست نخورده و انتقال آن به آزمایشگاه، آزمایش بارگذاری صفحه، که در آزمایشگاه مدلسازی شده بود، بر روی نمونه دست نخورده انجام می شد. برای برقراری یک ارتباط ریاضی بین نتایج این دو گروه آزمایش (آزمایش بارگذاری صفحه برجا و مدل آزمایشگاهی)، نمودارهای بار- نشست آنها با یکدیگر مقایسه شدند. پس از ترسیم این نمودارها برای برقراری ارتباط ریاضی بین آنها، شیب مماسی اولیه، شیب وتری و شیب باربرداری برای هر نمودار محاسبه و این شیبها برای هر نمونه با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به رفتار پیچیده خاک و نیز شرایط متفاوت آزمایشات برجا و آزمایشگاهی، نتایج بدست آمده در محدوده این تحقیق منطقی به نظر می رسند. این نتایج می تواند مورد استفاده مهندسین و محققین قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ضریب تغییر شکل خاک, برجا, شیب اولیه, وتری و باربرداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020728,
author = {بلوری بزاز, جعفر and ملاحسنی, علی and حسینی, سیدمحمود},
title = {بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2010},
volume = {22},
number = {1},
month = {December},
issn = {1028-3080},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {ضریب تغییر شکل خاک، برجا، شیب اولیه، وتری و باربرداری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A ملاحسنی, علی
%A حسینی, سیدمحمود
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2010

[Download]