حکمت معاصر, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (101-118)

عنوان : ( اشتراک معنوی امکان )

نویسندگان: علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثبات اشتراک معنوی امکان

کلمات کلیدی

, معنوی , امکان , اشتراک لفظی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020747,
author = {کهنسال, علیرضا},
title = {اشتراک معنوی امکان},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0689},
pages = {101--118},
numpages = {17},
keywords = {معنوی - امکان - اشتراک لفظی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اشتراک معنوی امکان
%A کهنسال, علیرضا
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2010

[Download]