آموزه های فقهی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (39-60)

عنوان : ( بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن )

نویسندگان: محمد امامی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان بسیاری از نیازهای خود را از بازار تهیه می کند، از سویی اسلام برای استفاده از کالایی شرایطی را در نظر گرفته است که گاه احراز آن شرایط آسان نیست و انسان متشرع در استفاده از آن مردد میشود.این مقاله پس از تعریف بازار و بیان موضوع این جستار ، اصل کلی اباحه اولیه را که در موجودات جهان به طور کلی جاری است مطرح نموده، آنگاه لزوم احراز ذبحشرعی در مورد فراورده های متوقف بر ذبح،، قاعده سوق، حکم کالای بازار غیر مسلمانان- که مرکز تولید نسیاری از کالاهای موجود در بازار مسلمانان است- و حکم کالای وارداتی را بررسی کرده است.

کلمات کلیدی

, بازار مسلمانان , قاعده سوق , حلیت و طهارت , اصل اباحه , کالای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020751,
author = {محمد امامی and حائری, محمدحسن},
title = {بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن},
journal = {آموزه های فقهی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {March},
issn = {2009-2586},
pages = {39--60},
numpages = {21},
keywords = {بازار مسلمانان - قاعده سوق - حلیت و طهارت - اصل اباحه - کالای وارداتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن
%A محمد امامی
%A حائری, محمدحسن
%J آموزه های فقهی
%@ 2009-2586
%D 2010

[Download]