پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (13), شماره (1), سال (2011-1) , صفحات (36-43)

عنوان : ( رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی )

نویسندگان: ناهید بیژه , علیرضا عبداللهی , محسن جعفری , زهره عجم زیبد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: سابقه و هدف: استفاده از شاخص های آنتروپومتری برای پیشگویی ابتلاء به بیماریهای قلب عروقی مورد توجه محققین بوده و تاکنون رابطه شاخص های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این تحقیق تعیین و معرفی شاخص جدید آنتروپومتری که دارای سهولت و دقت اندازه گیری بیشتری باشد، بوده است. مواد و روش ها:این تحقیق از نوع توصیفی بود.نمونه آماری شامل179 نفرمرد و زن سالم و غیر فعال بودند که از بین افراد مراجعه کننده به بخش قلب و عروق بیمارستان امام رضا(ع) مشهد، با تشخیص پزشک متخصص قلب وعروق انتخاب شدند. مقادیر شاخص های آنتروپومتری شامل اندازه گیری دورها (گردن، کمر، ساق پا و بازو ) عرض ها(آرنج ، زانو و مچ پا ) طول ها (ساق پا و بازو) و شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به باسن توسط متر ، گونیامتر و ترازو انجام گرفت . همچنین عوامل خطرزای قلبی – عروقی شامل لیپید های سرم، گلوکز و اسید اوریک نیز در سرم خون اندازه گیری شد. همبستگی بین فاکتورهای آنتروپومتری و عوامل خطرزای قلبی-عروقی سنجیده شد. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون در زنان نشان داد که با افزایش دور گردن میزان VLDL ، تری گلیسرید ،نسبت کلسترول تام به HDL و نسبت تری گلیسرید به HDL افزایش یافت. همچنین با افزایش اندازه دور کمر گلوکز و با افزایش نسبت دور کمر به باسن گلوکز و نسبت LDL به HDL افزایش نشان داد (P<0.05) .همچنین در مردان با افزایش اندازه دور گردن میزان LDL، VLDL ، تری گلیسرید ،نسبت کلسترول تام به HDL، کلسترول تام و نسبت تری گلیسرید به HDL و با افزایش نسبت دور کمر به باسن میزان LDL افزایش یافت(P<0.05). نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق نشان داد که اندازه دور گردن دقت بسیار بالایی نسبت به سایر اندازه ها در پیشگویی بیماری قلبی – عروقی داشت ،اگر چه افزایش اندازه های دور کمر ، باسن که نشان دهنده چاقی افراد می باشد نیز می توانند جهت شناخت بیماری قلبی – عروقی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, دور گردن, آترواسکلروز, عوامل خطرزا, شاخص های آنتروپومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020757,
author = {بیژه, ناهید and علیرضا عبداللهی and جعفری, محسن and عجم زیبد, زهره},
title = {رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی},
journal = {پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences},
year = {2011},
volume = {13},
number = {1},
month = {January},
issn = {1561-4107},
pages = {36--43},
numpages = {7},
keywords = {دور گردن، آترواسکلروز، عوامل خطرزا، شاخص های آنتروپومتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی
%A بیژه, ناهید
%A علیرضا عبداللهی
%A جعفری, محسن
%A عجم زیبد, زهره
%J پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences
%@ 1561-4107
%D 2011

[Download]