ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 1999-04-01

عنوان : Investigation of swirl flow inside the cylinder of CI engine by swirl meter unit ( ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , صفا برجیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عوامل مؤثر در کاهش دوده در موتورهای دیزل، خصوصاً موتورهای تزریق مسقیم، افزایش چرخش می باشد. به گونه ای که این عامل باعث کاهش زمان مرحله سوم فرآیند احتراق شده و کل زمان حتراق را پایین می آورد.[2]. به جهت بررسی جریان چرخشی، پس از طراحی و ساخت دستگاه چرخش سنج، آزمای بر روی یک کانال هوای بدون پیچش به ازای سرعتهای متفاوت جریان هوا، انجام یافته است. در این تحقیق تأثیر میزان خروج از مرکز کانال هوای ورودی نسبت به محور سیلندر به ازای سرعتهای متفاوت موتور، ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمایشهای انجام ده بر روی این دستگاه روابط و تئوری حاکم بر مسئله را تأیید نموده است. این وسیله که برای اولین بار در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور طراحی و ساخته شده است به طور موفقیت آمیزی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق در یک موتور تزریق مستقیم حمل و نقل شهری نشان داده است که با تغییر خروج از مرکز دهانه ورودی هوا به سیلندر نسبت به طراحی اولیه موتور می تواند 16% میزان عدد چرخش را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, جریان چرخشی, چرخش, دستگاه چرخش سنج, دود سیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102076,
author = {قاضی خانی, محسن and صفا برجیان},
title = {Investigation of swirl flow inside the cylinder of CI engine by swirl meter unit},
booktitle = {ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جریان چرخشی، چرخش، دستگاه چرخش سنج، دود سیاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigation of swirl flow inside the cylinder of CI engine by swirl meter unit
%A قاضی خانی, محسن
%A صفا برجیان
%J ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 1999

[Download]