پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10) , صفحات (726-737)

عنوان : ( اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد دانیال سالاری , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، مطالعه و ارزیابی واکنش گیاهان دارویی به کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک، جایگاه ویژ های را در تحقیقات، ب هخود اختصاص داده 1387 آزمایشی - است. به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی کدو پوس تکاغذی به زمان استفاده از کود دامی و انواع کود بیولوژیک، در سال زراعی 88 بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتور اصلی، زمان کاربرد کود دامی در دو سطح پاییز و بهار و فاکتور فرعی، انواع کود زیستی در چهار سطح نیتراژین (دارای باکتر ی های دارای باکتری های ) PSB باکتری های حل کننده فسفات یا پی اس بی ،(Azospirillum sp. و Azotobacter sp. ، Pseudomonas sp. مخلوط نیتراژین و پ یاس بی، و شاهد بودند. نتایج نشان داد که عملکرد میوه و عملکرد دانه کدو تحت تأثیر ،(Pseudomonas sp. و Bacillus sp. زمان استفاده از کود دامی قرار گرفت و از این نظر کاربرد بهاره کود دامی بر کاربرد پاییزه آن برتری داشت. همچنین، کود زیستی نیتراژین سبب افزایش معنی دار عملکرد میوه و دانه شد. برتری کاربرد بهاره کود دامی و استفاده از نیتراژین در تعداد دانه در متر مربع و تعداد میوه در هکت ار نیز مشاهده شد . حاکی از وجود رابطه خطی بین این دو صفت در دامنه 10 تا 20 تن در هکتار ،(R2 =0/ بررسی رابطه بین عملکرد تر میوه و عملکرد خشک دانه ( 92 عملکرد تر میوه بود. اگر چه درصد روغن و درصد پروتئین دانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت، ولی کودهای بیولوژیک سبب افزایش عملکرد روغن و پروتئین شدند. به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد همزمان کود دامی و کودهای زیستی م ی تواند سبب افزایش عملکرد و خصوصیات کیفی کدو پوست کاغذی شود.

کلمات کلیدی

, کدو, کود بیولوژیک, عملکرد دانه, درصد روغن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020762,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی and محمد دانیال سالاری and قربانی, رضا},
title = {اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-1472},
pages = {726--737},
numpages = {11},
keywords = {کدو، کود بیولوژیک، عملکرد دانه، درصد روغن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمد دانیال سالاری
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]