نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات )

نویسندگان: آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , غلامحسین مروج , سعیده سرباز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمیت تنفسی اسانس گیاهان مرزه، کلپوره و رازیانه بر روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. آزمایشات در شرایط دمایی °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی انجام شد. از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. شناسایی اجزاء اسانس با استفاده از روش GC-MS صورت گرفت. نتایج نشان داد که اصلی ترین ترکیبات در اسانس رازیانه، انتول(61/60%) و فنچون (04/12%) و در اسانس مرزه، متیل اتر کارواکرول (13/50%) و تیمول (77/26%) می باشد. پیپریتنون اکساید (72/21%)، آلفا پینن (33/11%) و کارون (29/11%) عمده ترین عناصر اسانس کلپوره بودند. نتایج حاصل نشان داد که هر سه اسانس مورد استفاده روی حشرات کامل سمیت تنفسی بالایی داشتند. مرگ و میر حشرات کامل یک روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت اسانس افزایش یافت. نسبت به کلیه اسانس ها، جنس نر در مقایسه با جنس ماده حساسیت بیشتری نشان داد. اسانس رازیانه با LC50معادل 43/21 و 6/29 میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب علیه افراد نر و ماده، موثرتر از سایر اسانس های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای اسانس مرزه معادل 17/74 و 73/156 میکرولیتر بر لیتر هوا و برای اسانس کلپوره معادل 1/60 و 93/80 میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد. نتایج این بررسی، نشان دهنده پتانسیل بالای این اسانس ها در کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات می باشد.

کلمات کلیدی

, اسانسهای گیاهی, رازیانه, سمیت تنفسی, سوسک چهار نقطه ای حبوبات, کلپوره, مرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020768,
author = {حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and مروج, غلامحسین and سرباز, سعیده},
title = {بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسانسهای گیاهی، رازیانه، سمیت تنفسی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات، کلپوره، مرزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A مروج, غلامحسین
%A سرباز, سعیده
%J نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2010

[Download]