پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (128-137)

عنوان : ( بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی )

نویسندگان: مرجان قائمی , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میرحسینی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین عوامل در مدیریت بهتر خاک، شناخت وضعیت پوشش گیاهی است. از طرفی مطالعه پوشش گیاهی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از روش های سنتی و عملیات میدانی دشوار و محدود می باشد. استفاده از داده های سنجش از دور در بررسی خصوصیات طیفی پوشش گیاهی این مناطق می تواند به صرف هزینه و زمان کمتر و دستیابی به اطلاعات دقیق تر منجر گردد. در این راستا تحلیل های مختلفی با هدف معرفی بهترین شاخص ترکیبی و شناسایی مناسبترین مولفه اصلی و باندهای حاصل از تبدیل تسلدکپ و نیز بررسی نقش و تاثیر فیلتر های مختلف بر روی تصاویر ماهواره ای+ETM منطقه نیشابور اعمال شد. سپس روابط رگرسیونی و ضرایب تبیین متغیرهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و درانتها توانایی کاراترین شاخص ها و آنالیزها با کلاس های حاصل از روش های طبقه بندی مورد بحث و مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که فیلتر میانگین 3×3 به دلیل ایجاد همگنی بیشتر، ضرایب تبیین بالاتری بین ارزش های رقومی تصویر و داده های زمینی نشان می دهد که همگی این ضرایب در سطح 5% معنی دار بودند. همچنین شاخص های MSR،VI5 ،VI6 ،VI1 ،RI ،BI1 ،SI ، NDVI،TVI NDSI ،SAVI ،MND ،MSAVI ، Complex Multirato، COSRI و نیز مولفه های اول و سوم حاصل از تجزیه ی مولفه های اصلی و باندهای روشنایی و سبزینگی حاصل از تبدیل تسلدکپ امکان تشخیص و تفکیک پوشش گیاهی منطقه را بیش از سایر شاخص ها فراهم می نمایند.

کلمات کلیدی

, شاخص های پوشش گیاهی, تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی, تبدیل تسلدکپ, طبقه بندی تصاویر ماهواره ای, لندست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020772,
author = {قائمی, مرجان and ثنائی نژاد, سیدحسین and آستارائی, علیرضا and میرحسینی موسوی, پریسا},
title = {بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {128--137},
numpages = {9},
keywords = {شاخص های پوشش گیاهی، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی، تبدیل تسلدکپ، طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، لندست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی
%A قائمی, مرجان
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A آستارائی, علیرضا
%A میرحسینی موسوی, پریسا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]