پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-1) , صفحات (31-58)

عنوان : ( روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته جندقی میبدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1384 می باشد. از این رو برای سرمایه انسانی دو بعد سلامت و آموزش را در نظر گرفتیم و اثر آنها را در کنار سایر متغیرها، برسطح بهره وری مورد ارزیابی قرار دادیم. برای برآورد مدل ها از آزمون باند ARDL استفاده کردیم و درنهایت با استفاده از آزمون علیت جهت اثرگذاری سرمایه انسانی و بهره وری را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج این مطالعه نشان می دهند که، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و نسبت مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان جانشین های سرمایه انسانی از نوع آموزش و سلامت) دارای اثر مثبت و معنی دار بر سطح بهره وری می باشند. نتایج آزمون علیت نیز، تنها وجود رابطه علی یک طرفه را از طرف سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید مورد تایید قرار می دهند

کلمات کلیدی

, : بهره وری کل عوامل تولید, سرمایه انسانی, متوسط سالهای تحصیل نیروی کار, مخارج بهداشتی , آزمون باند ARDL, آزمون علیت, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020778,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and ناجی میدانی, علی اکبر and جندقی میبدی, فرشته},
title = {روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {January},
issn = {2228-5954},
pages = {31--58},
numpages = {27},
keywords = {: بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار، مخارج بهداشتی ، آزمون باند ARDL، آزمون علیت، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A جندقی میبدی, فرشته
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2011

[Download]