بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم )

نویسندگان: محمدجواد پورسلیمی جاغرق , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد وسیعی در مدلسازی عامل Q-learning الگوریتم بازار برق دارد و کاربرد اصلی آن شبیه سازی (ABM محور ( 1 قیمت دهی می باشد . مدیریت ریسک در قیمت دهی از اهمیت ویژه ای برای شرکت های نیروگاهی برخوردار است . باید به گونه ای طراحی شود Q-learning بنابراین الگوریتم که علاوه بر بیشینه سازی سود، کمینه سازی ریسک را نیز در قیمت دهی لحاظ کند. این مسئله دو جنبه اصلی را در بر می گیرد. اول اینکه شرکت نیروگاهی چگونه تغییرات ریسک بازار را درک کند؟ دوم اینکه چگونه خود را با ریسک بازار تطبیق دهد؟ به منظور درک تغییرات ریسک بازار با استفاده از اطلاعاتی که شرکت نیروگاهی از شرایط بازار دارد، شاخص محاسبه شده است. برای تطبیق MRR قدرت بازار ساختاری 2 با ریسک بازار از نظریه مطلوبیت استفاده شده است که 1 Agent-Based Modelimg 2 Must-Run Ratio یکی از روش های اصلی مدیریت ریسک می باشد . نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در پاسخگویی به تغییر شرایط بازار (خروج خط یا واحدهای تولیدی) که منجر به تغییرات شدید در ریسک بازار می شود سریعتر از الگوریتم کلاسیک عمل می کند.

کلمات کلیدی

, Q-learning واژه های کلیدی: بازار برق, مدیریت ریسک, نظریه مطلوبیت, اقتصاد محاسباتی عامل محور, الگوریتم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020786,
author = {پورسلیمی جاغرق, محمدجواد and رجبی مشهدی, حبیب and رحیمیان, مرتضی},
title = {مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {Q-learning واژه های کلیدی: بازار برق، مدیریت ریسک، نظریه مطلوبیت، اقتصاد محاسباتی عامل محور، الگوریتم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم
%A پورسلیمی جاغرق, محمدجواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A رحیمیان, مرتضی
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]