بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص )

نویسندگان: علی رمضانیان لنگرودی , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت بازار از جمله مسائل مهم و تأثیر گذار بر روی کارآیی بازارها است که تأثیر نامطلوبی بر روی رقابت و راندمان بازار میگذارد. بر همین اساس تشخیص قدرت بازار امری مهم و حیاتی برای بهرهبردار سیستم است تا بتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب، قدرت بازار را کاهش دهد. یکی از مباحث مطرح شده برای پی بردن به وجود پتانسیل قدرت بازار مسأله میزان تمرکز موجود در بازار برق است . شاخص از جمله معروفترین شاخص هایی است که برای HHI١ تعیین میزان تمرکز موجود در بازار استفاده می شود . در این مقاله جهت دستیابی به تخمین دقیقتری از میزان تمرکز بازار برق، مسأله مرزهای تمرکز با توجه به اطلاعات تجربی از روند قیمتدهی تولید کنندگان فرمولبندی میشود . با حل بدست می - HHI مسأله مرزهای تمرکز بازهای برای شاخص آید. با در نظر گرفتن اطلاعات قیمتدهی شرکتکنندگان در مسأله مرزهای تمرکز می توان به تخمین دقیق تری برای ١ Herfindahl-Hirschman Index دست یافت. شبکه مورد مطالعه، برگرفته شده HHI شاخص میباشد. Nord Pool از مدل

کلمات کلیدی

, اHHI , قدرت بازار, انحصار, میزان تمرکز بازار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020789,
author = {رمضانیان لنگرودی, علی and رجبی مشهدی, حبیب and رحیمیان, مرتضی},
title = {ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اHHI ، قدرت بازار، انحصار، میزان تمرکز بازار،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص
%A رمضانیان لنگرودی, علی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A رحیمیان, مرتضی
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]