پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (5), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (127-156)

عنوان : ( نظریه ی ضدآمریکاگرایی ؛ روند تحول از ژورنا لیسم تا نظریه های علمی، با تأکید بر ضد آمریکاگرایی اروپایی )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

"ضدآمریکاگرایی" تا پایان جنگ سرد، از جمله مقولههایی بود که بطور عمده در چارچوب مباحث ژورنالیستی بر واکنش و رفتارهای (مقطعی) اعتراض آمیز برخی دولت ها، گروههای روشنفکری وگروههای مردمی بر علیه رفتار خارجی آمریکا تمرکز داشت. به دنبال تحولات دههی نود و به ویژه حادثه یازدهم سپتامبر ،عرصهی نظریهپردازی در این زمینه از سوی تحلیل گران مسائل سیاست خارجی آمریکا با استقبال خوبی مواجه شد؛ روندی که در پی تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 با تحول ماهوی خاصی روبرو گردید. در واقع، دورهی رهبری بوش و همراهان نومحافظه کارش بر این دولت که با شاخصههایی چون یکجانبه گرایی و اتکای فزاینده بر شیوههای امنیتی - نظامی همراه بود، به مقدمهای برای تقویت امواج ضدآمریکاگرا تبدیل شد، جریانی که دامنهی هستی شناختی آن به محافل دانشگاهی و تحقیقاتی نیز کشیده شد. در این نوشتار، ضمن بررسی خاستگاه نظری این مقوله (ضدآمریکاگرایی) که به چارچوب تحلیلی"چیره طلبی" (هژمونیسم) بازمی گردد؛ روند تحول (نظری)آن در دورههای جنگ سرد و بعد از آن مورد توجه قرار میگیرد. در همین راستا، بر آرائ نطریه پردازان و سیاستمداران اروپایی درخصوص رویارویی با رفتار و الگوی نقش آفرینی آمریکا خاصه در دورهی بوش در قالب "ضدآمریکاگرایی اروپایی"تأکید میشود.

کلمات کلیدی

, ضدآمریکاگرایی, چیره جویی(هژمونیسم), کنشهای ضد هژمونی, توازن نرم, ضدآمریکاگرایی اروپایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020791,
author = {کیوان حسینی, اصغر},
title = {نظریه ی ضدآمریکاگرایی ؛ روند تحول از ژورنا لیسم تا نظریه های علمی، با تأکید بر ضد آمریکاگرایی اروپایی},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-790X},
pages = {127--156},
numpages = {29},
keywords = {ضدآمریکاگرایی، چیره جویی(هژمونیسم)، کنشهای ضد هژمونی، توازن نرم، ضدآمریکاگرایی اروپایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه ی ضدآمریکاگرایی ؛ روند تحول از ژورنا لیسم تا نظریه های علمی، با تأکید بر ضد آمریکاگرایی اروپایی
%A کیوان حسینی, اصغر
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2010

[Download]