نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم , 2009-10-10

عنوان : ( رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ضرورت دخا لت همه جانبه نهادهای مرتبط با مفاسد مالی را بررسی میکند. زیرا سیاست تقنینی به این مهم توجه وافی را بعمل نیاورده است. بعلاوه اینکه رویکرد سرکوبگری در اولویت قرار گرفته است در حالی که با دقت در ماهیت نهادهای مذکور و اهداف نظام حقوقی کشور رویکرد پیشگیرانه در اولویت می باشد.

کلمات کلیدی

, مفاسد ملی , رویکرد پیشگیرانه , نهاد قضایی , نهاد شبه قضایی , نهاد اداری , نهاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020792,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی},
booktitle = {نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مفاسد ملی - رویکرد پیشگیرانه - نهاد قضایی - نهاد شبه قضایی - نهاد اداری - نهاد مردمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی
%A حسینی, سیدحسین
%J نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم
%D 2009

[Download]