اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (62), سال (2008-7) , صفحات (33-53)

عنوان : ( برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان )

نویسندگان: علی رضا کرباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران به علت اشتغالزایی بالا، صادرات، ارزآوری زیاد و نیاز آبی اندک جایگاه ویژه ای در بین محصولات کشاورزی دارد، از این رو در تحقیق حاضر تابع عرضه و تقاضای صادرات این محصول به روش FIML برآورد و کششهای جزیی توابع عرضه و تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه شده است. آمار و اطلاعات به کار رفته در تحقیق اسنادی بوده و از منابع کتابخانه ای مربوط به دوره زمانی سالهای 1360-83 گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای کوتاه مدت زعفران اندک است و ایران در کوتاه مدت می تواند برای افزایش درآمد خود در بازارهای جهانی، قیمت را افزایش دهد؛ اما کشش قیمتی بلند مدت زعفران بیشتر از یک است و لذا باید سیاستهای مناسب مرتبط با آن اعمال گردد. همچنین نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه نشاندهنده پایین بودن کشش قیمتی عرضه در کوتاه مدت است؛ ولی در بلند مدت کشش قیمتی عرضه صادرات بزرگتر از یک است و از این رو می توان گفت ارایه و اجرای ابزارهای سیاستی مناسب در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا مفید باشد

کلمات کلیدی

, زعفران, صادرات, کشش, عرضه, تقاضا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020810,
author = {کرباسی, علی رضا},
title = {برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2008},
volume = {16},
number = {62},
month = {July},
issn = {1022-4211},
pages = {33--53},
numpages = {20},
keywords = {زعفران، صادرات، کشش، عرضه، تقاضا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان
%A کرباسی, علی رضا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2008

[Download]