اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (15), شماره (60), سال (2008-1) , صفحات (87-102)

عنوان : ( بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان )

نویسندگان: فرهاد شیرانی بیدآبادی , مجتبی عباسیان , محمد حسین کریم , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی صحیح مصرف مواد غذایی به دو عامل مقدار و کیفیت مواد غذایی مصرف بستگی دارد. مرغ از مهمترین مواد غذایی می باشد که می تواند کمک شایانی به تغذیه مناسب و صحیح داشته باشد و از این رو تولید اقتصادی آن از ضروریات می باشد. بر همین اساس در این تحقیق به بحث بهره وری تولید گوشت و مرغ در تعاونیهای طیور سیستان پرداخته شده است. این تحقیق با مطالعه اسناد و آمار اطلاعات موجود و تکمیل پرسشنامه از 33 تعاونی مرغ گوشتی که در سال 1382 در سطح سیستان فعال بوده اند - به روش سرشماری و انجام مصاحبه با همه مرغداران صورت گرفته است. پس از بررسی وضعیت موجود، با استفاده از داده های جمع آوری شده از مرغداریها، تابع تولید ترانسندنتال برآورد شده است که نشان می دهد در مورد مرغ گوشتی متغیرهای جوجه، دان و بهداشت معنی دار شده اند. از طریق تابع برآوردی همچنین شاخصهای تولید متوسط، تولید نهایی، ارزش تولید نهایی، تخصیص بهینه و بهره وری کل عوامل تولید برآورد گردیدند. نتایج نشان می دهد که جهت افزایش تولید باید بهبود فناوری )که مهمترین آن جوجه اصلاح شده و سالم و دان مرغوب می باشد( صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: بهره وری, مرغ گوشتی, تابع تولید, جوجه, دان, بهداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020815,
author = {فرهاد شیرانی بیدآبادی and مجتبی عباسیان and محمد حسین کریم and کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2008},
volume = {15},
number = {60},
month = {January},
issn = {1022-4211},
pages = {87--102},
numpages = {15},
keywords = {کلید واژه: بهره وری، مرغ گوشتی، تابع تولید، جوجه، دان، بهداشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان
%A فرهاد شیرانی بیدآبادی
%A مجتبی عباسیان
%A محمد حسین کریم
%A کرباسی, علی رضا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2008

[Download]