تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (91-107)

عنوان : ( بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , ابراهیم مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنبه، یکی از گیاهان صنعتی مهم کشور است و بخش زیادی از روغن و الیاف مورد نیاز را تامین می کند.در این مطالعه، ابتدا روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها برای 12 استان که سهمی عمده در تولید پنبه دارند، در دوره ی زمانی 1378 تا1386 محاسبه شده و به اجزای آن تفکیک و نقش هر جز در تغییرات بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، کودهای شیمیایی، بذر، نیروی کار، زمین و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و میزان کل تولید پنبه وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرایی روی شاخص بهره وری بدست آمده، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه، رشد بهره وری برای کل کشور منفی و در حدود 008/0 درصد بوده است و نوسان های رشد بهره وری بیش تر به تغییرات فناوری مربوط می شود، بنابراین با سرمایه گذاری و انتقال فناوری به بخش کشاورزی، می توان بهره وری را بهبود بخشید. در رابطه با همگرایی رشد بهره وری، هر چند در کل دورهی مورد مطالعه، همگرایی رشد بهره وری تایید نشده، ولی از سال زراعی82 -1381 به بعد، همگرایی وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, پنبه, بهره وری, همگرایی, تحلیل پوششی داده ها, کشاورزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020818,
author = {کرباسی, علی رضا and صبوحی صابونی, محمود and ابراهیم مرادی},
title = {بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-6407},
pages = {91--107},
numpages = {16},
keywords = {پنبه، بهره وری، همگرایی، تحلیل پوششی داده ها، کشاورزی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور
%A کرباسی, علی رضا
%A صبوحی صابونی, محمود
%A ابراهیم مرادی
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2010

[Download]