تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (105-114)

عنوان : ( بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: هاجر اثنی عشری , علی رضا کرباسی , مهدیه مسنن مظفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به گرایش موجود در گسترش تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه و ایران، این مقاله به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین تجارت خارجی کشاورزی و بهره وری عامل های تولید در این بخش وجود دارد. به این منظور با استفاده از داده های سال های1385-87 و استفاده ار مدل ARDL این رابطه برآورد شد. نتایج نشان داد که تجارت خارجی در کوتاه و بلند مدت بر بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. بر این اساس، کاهش محدودیت های بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی توصیه شده است.

کلمات کلیدی

, بهره وری عامل های تولید, تجارت خارجی, مدل ARDL, بخش کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020819,
author = {هاجر اثنی عشری and کرباسی, علی رضا and مهدیه مسنن مظفری},
title = {بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-6407},
pages = {105--114},
numpages = {9},
keywords = {بهره وری عامل های تولید، تجارت خارجی، مدل ARDL، بخش کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران
%A هاجر اثنی عشری
%A کرباسی, علی رضا
%A مهدیه مسنن مظفری
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2010

[Download]