ادب و زبان فارسی, شماره (19), سال (2006-3)

عنوان : From possesion to aspect in persian ( گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی )

نویسندگان: اعظم استاجی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر در چارچوب نظریه دستوری شدن به چگونگی بیان مفهوم مالکیت در زبان فارسی (شامل فارسی باستان، میانه و جدید) می پردازد و نشان می دهد چگونه شیوه بیان مالکیت با استفاده از فعل داشتن (مثل : پادشاه پسری داشت) جانشین بیان مالکیت با استفاده از فعل ربطی \"بودن\" و حالت \"به ای یا برایی\" (مثل: پادشاه را پسری بود) شده است. در ادامه این تحول فعل \"داشتن\" برای بیان نمود مستمر در فارسی امروز به کار رفته است. گذر از مالکیت به نمود تحولی است که در بسیاری از زبانها مشاهده می شود و با تکیه بر مفهوم \"شستشوی معنایی\" یا استعاره توضیح داده می شود. کلید واژه: زبانشناسی تاریخی ، دستوری شدن ، مالکیت، نمود کامل، نمود استمراری/ مستمر.

کلمات کلیدی

گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102082,
author = {استاجی, اعظم},
title = {From possesion to aspect in persian},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2006},
number = {19},
month = {March},
issn = {1727-2106},
keywords = {گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T From possesion to aspect in persian
%A استاجی, اعظم
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2006

[Download]