چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین )

نویسندگان: امین له وطن دوست , فتح اله بلداجی , عباسعلی ناصریان , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله گوار بجای کنجاله سویا در جیره، بر میزان مصرف خوراک، میزان تولید شیر، میزان ترکیبات شیر و 55 روز پس از زایمان با تولید شیر ± شکمبه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 8 راس گاو شیری هلشتاین با روزهای شیردهی 10 pH 8 ،4 ، 41±3 کیلوگرم انتخاب شدند وبه طور تصادفی در چهار گروه دو راسی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیر ههای حاوی 0 و 12 درصد کنجاله گوار بجای کنجاله سویا جایگزین بود و همه جیره ها دارای پروتئین و انرژییکسان بودند. طرح آماری این آزمایش بصورت مربع لاتین چرخشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شیر 4% چربی گاوهایی که تیمار 2 (سطح 4% کنجاله گوار) نسبت به تیمار 4 (با سطح 12 % کنجاله گوار) افزایش معنی داری داشت و همچنین چربی شیر با 4 درصد کنجاله گوار بجای کنجاله سویا نسبت به تیمارهای دارای 8 و 12 درصد به طور معن یداری افزایش داشت. همچنین میزان تولید شیر بطور غیرمعن یداری (بیش از 5%) افزایش پیدا کرد. بنابراین بنظر می رسد کنجاله گوار به میزان 8% ماده خشک جیره بجای کنجاله سویا دارای اثرات مثبت بر تولید وترکیب شیر است.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: کنجاله گوار, کنجاله سویا, گاو شیرده هلشتاین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020825,
author = {امین له وطن دوست and فتح اله بلداجی and ناصریان, عباسعلی and سعید زره داران},
title = {اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {واژههای کلیدی: کنجاله گوار، کنجاله سویا، گاو شیرده هلشتاین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین
%A امین له وطن دوست
%A فتح اله بلداجی
%A ناصریان, عباسعلی
%A سعید زره داران
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]