اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4) , صفحات (31-43)

عنوان : ( پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , هاجر اثنی عشری , حسن عاقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور بوده که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. روند توسعه اقتصادی - اجتماعی هر کشور را در نهایت منابع انسانی آن تعیین می کند. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از هدفهای راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. لذا این مطالعه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، به پیش بینی و مدل سازی اشتغال با استفاده از متغیرهای پولی و مالی طی سال 84-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، روند اشتغال در بخش کشاورزی طی سال های آینده روند افزایشی کندی خواهد داشت. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

کلمات کلیدی

, اشتغال, کشاورزی, پیش بینی, شبکه های عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020829,
author = {کرباسی, علی رضا and هاجر اثنی عشری and عاقل, حسن},
title = {پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-4722},
pages = {31--43},
numpages = {12},
keywords = {اشتغال، کشاورزی، پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران
%A کرباسی, علی رضا
%A هاجر اثنی عشری
%A عاقل, حسن
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2008

[Download]