پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (9), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (139-149)

عنوان : ( تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: هاجر اثنی عشری , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور است که تامین کننده سهم مهمی ازتولید ناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیر نفتی و نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد و سطح اشتغال و بیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهد که مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار و معکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

کلمات کلیدی

, اشتغال, صادرات, مالیات مستقیم, مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020832,
author = {هاجر اثنی عشری and کرباسی, علی رضا},
title = {تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2009},
volume = {9},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-6768},
pages = {139--149},
numpages = {10},
keywords = {اشتغال، صادرات، مالیات مستقیم، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران
%A هاجر اثنی عشری
%A کرباسی, علی رضا
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2009

[Download]