پژوهش های علوم گیاهی, دوره (18), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (28-34)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه )

نویسندگان: زهرا فتحی , آذر نوش جعفری , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه

کلمات کلیدی

بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020855,
author = {زهرا فتحی and آذر نوش جعفری and ذکائی, محمود},
title = {بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2010},
volume = {18},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-0298},
pages = {28--34},
numpages = {6},
keywords = {بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه
%A زهرا فتحی
%A آذر نوش جعفری
%A ذکائی, محمود
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2010

[Download]