اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2010-11-14

عنوان : ( برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر مودیس )

نویسندگان: سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر مساحت ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و مسئله مدیریت منابع آب در این مناطق از مسائلی بوده که همیشه مورد توجه بوده است. از این رو نیاز است تا بتوان برآورد خوبی از مقدار آب موجود در سطح منطقه به دست آورد تا بتوان راهکارهای مدیریتی مناسب را اعمال نمود. یکی از مولفه های مهم جهت مدیریت بهینه منابع آب، برآورد تبخیر و تعرق در سطح منطقه ای می باشد که با استفاده از داده های سنجش از دور این امکان پذیر است. یکی از رایج ترین الگوریتم های مورد استفاده در این زمینه الگوریتم سبال می باسد که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و مقادیر تبخیر و تعرق واقعی در سطح زیر حوضه آبریز مشهد محاسبه شده است. تصاویر مورد استفاده در این پِژوهش، تصاویر سنجنده مودیس می باشد که دارای رزولوشن زمانی روزانه است. پس از برآورد پارامترهای دمای سطح زمین، آلبیدو و شاخص های پوشش گیاهی، مقادیر شاخص سطح برگ، گسیلندگی سطح و تابش خالص محاسبه شد و نقشه توزیع مکانی تبخیر و تعرق روزانه در سطح منطقه به دست آمد. نتایج مقایسه شده با مقادیر زمینی نشان می دهد که استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر سنجنده مودیس، جهت برآورد تبخیر و تعرق در سطح منطقه مناسب می باشند.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق واقعی, سبال, سنجش از دور, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020872,
author = {نوری, سمیرا and ثنائی نژاد, سیدحسین and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر مودیس},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق واقعی، سبال، سنجش از دور، مودیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر مودیس
%A نوری, سمیرا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2010

[Download]