علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (21), شماره (1), سال (2009-10) , صفحات (89-114)

عنوان : ( توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا )

نویسندگان: مجید ملک جعفریان , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله ی حاضر، سه پارامتر تسخیر ورتیسیته ی متغیر با موفقیت برای روش تسخیر ورتیسیت هی تراکم پذیر توسعه یافته است. این پارامترها، دارای بعد سرعت بوده و بر مبنای سه طرح اتلاف مصنوعی، تعریف میشوند. پارامترهای تسخیر منتج شد ه، توابعی از ماتریس های ژاکوبین شار و یا شعاع ضمنی آ نها میباشد. بنابراین به طور ضمنی اثرات اندازه گرهها و خصوصیات محلی جریان را شامل هستند. قابلیت وکارایی پارامترهای تسخیر جدید برای جریان مافوق صوت سه بعد ی، حول یک جسم سیلندری شکل با نوک ضخیم در زوایای حمله بالا که همراه با جدایش وسیع جریان در حضور گرادیان فشار معکوس م یباشد، مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین اثر طرحهای اتلافی مختلف برحل، مورد تحلیل قرار گرفته اس ت. نتایج نشان م یدهد که تسخیر ورتیسیت هی تراکم پذیر با پارامترهای تسخیر متغیر، تمایل به تسخیر لایه های گردابه ای دار د. همچنین تسخیر ورتیسیته از پخش شدن گرداب ههای ثانویه در ناحی هی پشت به باد، در شبک هی خشن جلوگیری مینماید. بادیده م یشود. زمانیکه پارامترهای تسخیر متغیر (CUSP کمی ریز شدن شبک ه، بهبود نتایج ( به خصوص نتایج به دست آمد ه از پارامتر تسخیر ( [ مورد استفاده قرار م یگیرد، ثابت تنظیم مساوی یا بزر گتر از مقدار مشابه در تسخیر ورتیسیته با پارامتر تسخیر ثابت (هو و ه مکارا ن[ 8 میباشد. این به معنی آن است که ثابت تنظیم در پارامتر تسخیر متغیر، از نظر مقداری به واحد نزدیکتر است ( به خصوص برای پارامتر تسخی ر.(CUSP)

کلمات کلیدی

, تسخیر ورتیسیته, تراکم پذیر, طرح اتلاف مصنوعی, پارامتر تسخیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020879,
author = {ملک جعفریان, مجید and پسندیده فرد, محمود},
title = {توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2009},
volume = {21},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-918x},
pages = {89--114},
numpages = {25},
keywords = {تسخیر ورتیسیته، تراکم پذیر، طرح اتلاف مصنوعی، پارامتر تسخیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا
%A ملک جعفریان, مجید
%A پسندیده فرد, محمود
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2009

[Download]