پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (53-59)

عنوان : ( اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه، گلوکز یا مخلوطی از هر دو بر تولید و ترکیبات شیر، از 4 راس بز شیرده سانن با میانگین تولید شیر 4 به صورت چرخشی استفاده شد . بزها با یک × 139 روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4 ± 1 کیلوگرم و 4 /6 ± 0/ و روزهای شیردهی به ترتیب 64 جیره پایه حاوی 40 درصد یونجه خشک و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند. بنابراین علاوه بر جیره پایه تیمارهای آزمایشی(که به جیره پایه افزوده شد ) 50 گرم گلوکز و 24 گرم روغن تخم پنبه . - 100 گرم گلوکز و 4 - 48 گرم روغن تخم پنبه، 3 - عبارت بودند از تزریق شیردانی : 1- آب ( شاهد )، 2 آزمایش شامل دو هفته عادت پذیری به جیره پایه و 4 دوره 7 روزه برای تزریق مواد فوق بود. تزریق روغن تخم پنبه و یا گلوکز اثری بر مصرف خوراک روزانه و قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز نداشت. مواد تزریق شده، گلوکز و نیتروژن اوره ای پلاسما را تحت تأثیر قرار ندادند، فقط استفاده از روغن تخم پنبه باعث افزایش معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسرید پلاسما گردید . تولید شیر روزانه، درصد و تولید پروتئین کل، لاکتوز، کازئین، نیتروژن غیر پروتئینی و پروتئین آب پنیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند . تزریق روغن تخم پنبه به تنهایی یا همراه گلوکز درصد چربی شیر را افزایش معنی دار داد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در اواسط شیر دهی بزها، تامین انرژی بیشتر به صورت روغن و یا گلوکز در شیردان اثری بر عملکرد حیوان نداشته و فقط تزریق روغن تخم پنبه توانست درصد چربی شیر را ب ه ط ور معنی داری افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : روغن تخم پنبه, گلوکز, بز شیرده, تزریق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020903,
author = {مسلم باشتنی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and عاقل, حسن},
title = {اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {53--59},
numpages = {6},
keywords = {واژه های کلیدی : روغن تخم پنبه، گلوکز، بز شیرده، تزریق شیردانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن
%A مسلم باشتنی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A عاقل, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2010

[Download]