انجمن پلیمر , 2009-11-10

Title : ( Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE )

Authors: Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE

Keywords

Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020912,
author = {Zebarjad, Seyed Mojtaba and Vahdati Khaki, Jalil},
title = {Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE},
booktitle = {انجمن پلیمر},
year = {2009},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE
%A Zebarjad, Seyed Mojtaba
%A Vahdati Khaki, Jalil
%J انجمن پلیمر
%D 2009

[Download]