رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (6), شماره (21), سال (2010-5) , صفحات (231-261)

عنوان : ( روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روابط دولت ایران و شرکت های نفتی برای هشتاد سال در چارچوب پارادایم امتیاز قرار داشت. در این سال ها دولت ایران به دنبال جلب سرمایه خارجی، کسب درآمد بیشتر و بهبود شرایط امتیاز و شرکت های نفتی درصدد افزایش منافع و اعتبار حقوقی امتیازنامه ها بودند. تلاش برای به حداکثر رساندن منافع در دو سوی این رابطه، چالش های مستمر و متعددی را در روابط آنها پدید آورد. دولت ایران خواستار بهبود شرایط امتیاز شامل افزایش حق السهم، آگاهی از عملیات و عملکرد شرکت و ارتقای موقعیت خود و در مقابل شرکت نفت ایران و انگلیس خواهان تحکیم پایه های حقوقی امتیاز و تمدید آن بود. در حالی که تلاش های شرکت نفت قرین موفقیت بود کوشش های دولت ایران با رضایت مندی همراه نشد. ناخشنودی از اصلاحات انجام شده و ناخرسندی انباشت شده از قراردادهای امتیاز کفایت پارادایم امتیاز را با تردیدهای جدی روبرو ، تداوم آن از اواخر دهه 1320 (1940) ناممکن و سرانجام پارادایم ناسیونالیسم را جایگزین آن ساخت.

کلمات کلیدی

, نفت, امتیاز , پارادایم, دولت, ایران, شرکت نفت ایران و انگلیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020915,
author = {سینائی, وحید},
title = {روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {21},
month = {May},
issn = {1735-739X},
pages = {231--261},
numpages = {30},
keywords = {نفت، امتیاز ، پارادایم، دولت، ایران، شرکت نفت ایران و انگلیس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز
%A سینائی, وحید
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2010

[Download]