اولین همایش ملی مهاجرت -نظم و امنیت , 2011-03-02

عنوان : ( آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایه و اساس مدیریت و سیا ست گذاری مهاجرتی شناخت علمی پدیده مهاجرت و ویژگی های جمعیت شناختی مهاجران میباشد . زیرابرمبنای آن ها می توان جهت و شدت تأثیرگذاری ها و پیامدهای مهاجرت را در جامعه میزبان تبیین کرد.دانش جمعیت شناختی مهاجران در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، عمدتاً از طریق سرشماری های جمعیتی حاصل می شود. مطالعات جمعیت شناختی مهاجران در ایران نشانگر نسبت های جنسی بالا، سطح باروری بالاتر از جمعیت بومی، ساختار سنی جوان، جمعیت درحال افزایش نسل دوم مهاجران، تمرکز جغرافیایی و دیگر شاخص های مهم جمعیت شناختی مهاجران خارجی می باشد. البته این وضعیت بیشتر متأثر ا ز مشخصه های مهاجران افغانی در ایران می باشد ومهاجرین غیر افغانی در ایران از بافت و ترکیب حمعیت شناختی متفاوتی برخوردارند. با ا ین حال، علی رغم تاریخچه ی طولانی و حجم بالای حرکات مهاجرتی و پناهندگی از کشورهای همسایه به ایران و پی امدهای آن برای جوامع مبدأ،مقصد و حتی خود مهاجران، تا کنون ویژگی های جمعیت شناختی مهاجران خارجی ایران بر اساس داده های سرشماری رسمی عمیقا ارائه و تحلیل نشده است و معمولاً برای اهداف اندازه گیری و تحلیلی، ناکافی هستند. ازمهم ترین نقایص داده های آخرین سرشماری در ایرا ن در زمینه ی مهاجران خارجی، می توان آمارهایی کلی در خصوص حجم مهاجران خارجی، محدود بودن اطلاعات جمعیتی آن ها و کم شماری و ...را نام برد .با توجه به این خلأ تحقیقاتی ، هدف این مقاله عارضه یابی و آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران بر مبنای تحلیل داده های خام آخرین سرشمار ی های مهاجران خارجی در جامعه ی ایران میباشد.

کلمات کلیدی

, جمعیت شناسی, آسیب شناسی , مهاجرت , سیاست گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020943,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی مهاجرت -نظم و امنیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جمعیت شناسی، آسیب شناسی ، مهاجرت ،سیاست گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران
%A لطیفیان, احمد
%J اولین همایش ملی مهاجرت -نظم و امنیت
%D 2011

[Download]