پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (22), شماره (86), سال (2010-6) , صفحات (24-31)

عنوان : ( بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات خاک شور-سدیمی )

نویسندگان: غلامرضا قانعی مطلق , عباس پاشایی اول , فرهاد خرمالی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدود 130هزار هکتار از خاک های شور-سدیمی استان گلستان نیاز به اصلاح دارند. این آزمایش بر روی یک خاک شور- سدیمی انجام گردید تا تغییرات در ویژگی های شیمیایی خاک بعد از کاربرد تیمارهای مختلف مقایسه گردد. تیمارها شامل الف: گچ ب: اسید سولفوریک ج: گوگرد و د: شاهد بودند. هم چنین مقدار 60سانتی متر آب آبشویی به تمام تیمارها اضافه گردید. هدایت الکتریکی عصاره اشباع، واکنش، سدیم تبادلی، سدیم، کلسیم و منیزیم محلول خاک برای هر تیمار در اعماق 30 و 60 سانتی متری فوقانی خاک بعد از 40 روز اندازه گیری شدند. تجزیه آماری داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری SAS انجام شد. فرآیندهای شوری زدایی و سدیم زدایی در تمام تیمارها مشاهده گردید. کاربرد گچ و اسید سولفوریک، مقدار یون کلسیم و منیزیم محلول را افزایش و مقدار یون سدیم محلول را در 60 سانتی متری فوقانی خاک کاهش داد. بنابراین، کاربرد گچ و اسید سولفوریک مقدار نسبت جذب سدیم، هدایت الکتریکی عصاره اشباع و واکنش خاک را در 60 سانتی متری فوقانی خاک به طور معنی داری کاهش داد. گوگرد مقدار نسبت جذب سدیم، هدایت الکتریکی عصاره اشباع و واکنش خاک را در مقایسه با تیمار شاهد در 60 سانتی متری فوقانی خاک کاهش داد، هرچند این پارامترها را به طور معنی داری کاهش نداد. به طورکلی برای اصلاح خاک سطحی، کاربرد گچ و اسید سولفوریک موثرترین تیمارهای مورد استفاده بودند.

کلمات کلیدی

, گچ, اسید سولفوریک, گوگرد, خاکهای شور-سدیمی, اصلاح خاک, گرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020958,
author = {غلامرضا قانعی مطلق and عباس پاشایی اول and فرهاد خرمالی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات خاک شور-سدیمی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2010},
volume = {22},
number = {86},
month = {June},
issn = {2423-5423},
pages = {24--31},
numpages = {7},
keywords = {گچ، اسید سولفوریک، گوگرد، خاکهای شور-سدیمی، اصلاح خاک، گرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات خاک شور-سدیمی
%A غلامرضا قانعی مطلق
%A عباس پاشایی اول
%A فرهاد خرمالی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2010

[Download]