علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (277-290)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای خشکسالی در مناطق پرباران با کم باران (مطالعه موردی- استان گلستان) )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , مهدیه مرعشی , غزاله کواکبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده خشک سالی یکی از بلایای غیرقابل پیشگیری می باشد. این مساله اهمیت انجام دیده بانی به طور گسترده و ایجاد سیستم هشداردهنده خشک سالی را نشان می دهد. در این تحقیق، به منظور بررسی فراوانی وقوع خشک سالی از شاخص خشک سالی SPI ماهانه و سالانه استفاده شده است. به این منظور پس از اخذ آمار و اطلاعات بارندگی ایستگاه های باران سنجی مستقر در سطح استان گلستان و انجام آزمون های آماری لازم، از قبیل آزمون ایستایی داده ها، آزمون همگنی و آزمون داده پرت، آمار بارندگی ماهانه 26 ایستگاه در طول دوره آماری 30 ساله (از سال آبی 1356-1355 الی 1385-1384) مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن با توجه به مقادیر SPI ماهانه و سالانه هر ایستگاه و در طول دوره آماری، وضعیت خشک سالی در هر ماه و هر سال مشخص گردید. آنگاه جدول های فراوانی وقوع خشک سالی در ایستگاه های منتخب تهیه شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که به طورکلی بیشترین فراوانی وضعیت رطوبتی (چه در دوره ماهانه و چه در دوره سالانه) در تمامی ایستگاه های مورد نظر در محدوده نرمال می باشد. ضمن آن که در همه سال ها و در تمامی 26 ایستگاه مورد بررسی، بیش از یک وضعیت رطوبتی حاکم بوده است. به عبارت دیگر هر ساله می بایست وضعیت های متفاوت رطوبتی در مناطق مختلف استان را انتظار داشت. بررسی نتایج فراوانی سالانه شرایط رطوبتی مختلف در ایستگاه های مورد مطالعه نشان می دهد که فراوانی سالانه وضعیت بسیار مرطوب و بسیار خشک در ایستگاه های کم باران بیشتر از ایستگاه های پرباران می باشد. در حالی که بر اساس شاخص SPI انتظار می رود که در همه مناطق این دو وضعیت با هم برابر باشند. از طرف دیگر فراوانی وضعیت مرطوب و خشک در ایستگاه های کم باران کمتر از ایستگاه های پرباران می باشد، در حالی که انتظار می رود بر اساس شاخص SPI این دو وضعیت در همه مناطق با هم برابر باشند.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص خشکسالی, SPI, فراوانی خشکسالی, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020963,
author = {مساعدی, ابوالفضل and مهدیه مرعشی and کواکبی, غزاله},
title = {بررسی مقایسه ای خشکسالی در مناطق پرباران با کم باران (مطالعه موردی- استان گلستان)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-3099},
pages = {277--290},
numpages = {13},
keywords = {خشکسالی، شاخص خشکسالی، SPI، فراوانی خشکسالی، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای خشکسالی در مناطق پرباران با کم باران (مطالعه موردی- استان گلستان)
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مهدیه مرعشی
%A کواکبی, غزاله
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]