علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (2), سال (2007-6) , صفحات (190-199)

عنوان : ( بررسی اثر پل ها بر عمق و سطح پهنه سیل در رودخانه زیارت گرگان )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , مجتبی خلیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پل ها از جمله مهمترین و پرکاربردترین سازه های رودخانه ای هستند که از دیر باز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق اثر پل های احداث شده در مسیر حوزه شهری رودخانه زیارت گرگان، بر عمق و پهنه های سیل بررسی شده است. به این منظور پس از تهیه نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی منطقه، پلان و پروفیل های طولی و عرضی رودخانه زیارت ترسیم و رودخانه به 9 بازه تقسیم گردید. سپس هیدروگراف های سیل با روش SCS در دوره های بازگشت مختلف تعیین گردید و پس از روندیابی سیل ها به روش ماسکینگام – کانژ در هر یک از بازه ها، دبی اوج سیلاب ها مشخص شدند. با انجام عملیات میدانی و نقشه برداری، اطلاعات هندسی رودخانه و تمامی پل ها برداشت شدند. آنگاه پروفیل سطح آب در دوره های بازگشت معین در دو حالت وجود پل ها و حذف فرضی آنها به کمک نرم افزار HEC-RAS محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار ArcView GIS، نقشه های پهنه بندی سیل در دوره های بازگشت معین در دو حالت ذکر شده ترسیم و عمق و سطح سیل گیری با یکدیگر مقایسه گردید. همچنین در این تحقیق اثر هر یک از پل ها به صورت مجزا بررسی شدند و پل های با بیشترین تاثیر در افزایش سطح پهنه های سیل، مشخص گردید. علاوه بر این علت تاثیر پل ها بر افزایش سطح پهنه سیل بررسی و در نهایت پیشنهادهای لازم ارایه گردید.

کلمات کلیدی

, پل, پهنه سیل, عمق سیلگیری, HEC-RAs, سامانه اطلاعات جغرافیایی, رودخانه زیارت گرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020973,
author = {مساعدی, ابوالفضل and مجتبی خلیلی زاده},
title = {بررسی اثر پل ها بر عمق و سطح پهنه سیل در رودخانه زیارت گرگان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {14},
number = {2},
month = {June},
issn = {1028-3099},
pages = {190--199},
numpages = {9},
keywords = {پل، پهنه سیل، عمق سیلگیری، HEC-RAs، سامانه اطلاعات جغرافیایی، رودخانه زیارت گرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پل ها بر عمق و سطح پهنه سیل در رودخانه زیارت گرگان
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجتبی خلیلی زاده
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]